Events
Όροι Ενέργειας – "Clean up challenge"

1. Αντικείμενο της Ενέργειας. Η εδρεύουσα στον Ταύρο Αττικής (Λεωφόρος Ειρήνης 36) εταιρεία, «BODYTALK S.A.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει, ένα Διαγωνισμό - Προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στην Ενέργεια, έχει όποιος έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα και είναι ενήλικος, ήτοι άνω των 18 ετών και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Τυχόν συμμετοχή ανηλίκου θα απορρίπτεται.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από την Ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς επίσης και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση της Ενέργειας ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

4. Διάρκεια της Ενέργειας. Ως διάρκεια διεξαγωγής της Ενέργειας ορίζεται το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 05 Ιουνίου 2021 και ώρα 00.01  (περαιτέρω η «Έναρξη της Ενέργειας» έως και την Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2021 και ώρα  (περαιτέρω η «Λήξη της Ενέργειας»). Οποιαδήποτε συμμετοχή εκτός αυτών των ορίων θεωρείται άκυρη και δε λαμβάνεται υπόψη στην ανάδειξη νικητών.

5. Τρόπος Συμμετοχής στην Ενέργεια. Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια με θέμα "Clean up challenge", κάθε χρήστης πρέπει να μεταβεί σε μια παραλία της επιλογής του αλλά και σε οποιονδήποτε φυσικό χώρο και να προχωρήσει σε καθαρισμό αυτών. Πρέπει να βγάλει φωτογραφίες πριν τον καθαρισμό της παραλίας και μετά τον καθαρισμό. Οι φωτογραφίες αυτές θα πρέπει να τις ανεβάσει στο Instagram με συγκεκριμένα tag και hashtags τα οποία θα καθοριστούν από την Διοργανώτρια.

Για τη συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ενδεχομένως εμπορεύεται η Διοργανώτρια. Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, ολοκληρώνεται η υποβολή της συμμετοχής στην Ενέργεια. Η υποβολή συμμετοχής στην Ενέργεια γίνεται με την αποκλειστική ευθύνη των Συμμετεχόντων. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στην Ενέργεια, καθώς και αναφορικά με την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.  

Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μίας (1) μόνο συμμετοχής στην Ενέργεια. Σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές από τον ίδιο συμμετέχοντα, στην ηλεκτρονική κλήρωση θα περιλαμβάνεται μία (1) μόνο συμμετοχή, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετοχών που έχουν υποβληθεί από τον ίδιο λογαριασμό. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι είναι προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου. Κάθε Συμμετέχων στην Ενέργεια οφείλει να ενεργεί νόμιμα, σύμφωνα με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και σύμφωνα με τους όρους χρήσης του Λογαριασμού. Ειδικότερα, περιεχόμενο το οποίο είναι Ακατάλληλο (ενδεικτικώς αναφερομένων άσεμνου, προσβλητικού, δυσφημιστικού ή που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τρίτων, κλπ.) απαγορεύεται πλήρως, είναι δε στη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας να απορρίψει περιεχόμενο που κατά την κρίση της είναι ακατάλληλο. Οι Συμμετέχοντες που προβάλουν τέτοιο περιεχόμενο θα ευθύνονται για κάθε τυχόν ζημία επέλθει στη Διοργανώτρια. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν θα ευθύνεται στην περίπτωση που, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής κάποιου διαγωνιζόμενου στο σύστημα του Λογαριασμού. 

6. Δώρα.  Τα Δώρα, που θα κερδίσουν οι τρεις (3) Νικητές του Διαγωνισμού, που θα αναδειχτούν, συνίστανται σε ένα ταξίδι, διάρκειας τεσσάρων (4) ημερών, με ιστιοπλοϊκό της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο « thraceyacht» με αναχώρηση από την Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2021 και επιστροφή στις 28 Σεπτεμβρίου 2021. Ο νικητής θα ταξιδέψει μαζί με παρέα αποκλειστικής επιλογής του, σύνολο έξι (6) ατόμων κατά μέγιστο αριθμό και πάντα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει η εταιρεία « thraceyaght». Ο δεύτερος νικητής θα λάβει ως δώρο ένα σπαστό ηλεκτρικό ποδήλατο απο την εταιρεία EMW. Ο 3ος  νικητής θα κερδίσει μια σανίδα θαλάσσης SUP από την εταιρεία Surf Center. Επιπλέον κάθε συμμετέχων, ο οποίος θα ακολουθήσει όλα τα βήματα του διαγωνισμού, κερδίζει μια δωροεπιταγή αξίας 30€ και ένα Bdtk T-shirt. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής μπορεί να γίνει αποκλειστικά σε current καταστήματα Βdtk έως 31 Αυγούστουζ 2021 και δεν συνδυάζεται με καμία προσφορά ή έκπτωση της εταιρείας.

Τα Δώρα δεν εξαργυρώνονται με μετρητά, δεν ανταλλάσσονται, δεν μεταβιβάζονται σε άλλα πρόσωπα ούτε μπορούν να πωληθούν, ούτε είναι δυνατή η χρήση τους σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, πλην της ανωτέρω οριζόμενης. Επίσης, οι Νικητές δεν έχουν δικαίωμα να τα μεταφέρουν χρονικά, δυνάμενοι να το καρπωθούν μόνο στις ημερομηνίες, που θα οριστούν από τη Διοργανώτρια βάσει των ως άνω αναφερομένων. Σε περίπτωση που οι Νικητές δεν καρπωθούν τελικά το Δώρο, βάσει των όρων του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο αναγόμενο στο πρόσωπό τους, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή ακόμη και τυχαία γεγονότα, χάνουν αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά τους επ’ αυτού και η Διοργανώτρια, δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά, η δε Διοργανώτρια διατηρεί, στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (βάσει και των δυνατοτήτων της και λοιπών συγκυριών, κατά το χρόνο συνδρομής της ως άνω περίπτωσης), να διαθέσει (προσφέρει) το Δώρο στους επόμενους Επιλαχόντες.
 

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών της Ενέργειας. Μεταξύ των συμμετεχόντων στην Ενέργεια που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα βήματα που βρίσκονται στην παράγραφο 5 και μετά τον χρόνο λήξης της ενέργειας την 16η Ιουλίου 2021, οι νικητές  θα αναδειχθούν μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, από random number generator, η οποία θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της Διοργανώτριας και θα δημοσιευτεί από τον λογαριασμό της Διοργανώτριας στο Instagram. Από την κλήρωση θα αναδειχτούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3)  επιλαχόντες σε αύξουσα σειρά,  σε περίπτωση άρνησης του δώρου ή μη τήρησης των όρων συμμετοχής.  Η σχετική ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιουλίου 2021 ώρα 13:00 στα γραφεία της Bdtk που βρίσκονται στον Ταύρο Αθηνών (Λ. Ειρήνης, αρ. 36) και η ανακοίνωση των νικητών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την κλήρωση. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των Νικητών και των Αναπληρωματικών θα υποβληθεί το σύνολο των «Έγκυρων Συμμετοχών» και ως τέτοιες νοούνται όσες πληρούν τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στους όρους 2, 3 και 5. 


8. Ευθύνη Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη, απώλεια ή ζημία των συμμετεχόντων στα πλαίσια των ενεργειών τους κατά τη μετάβαση και συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό  στις παραλίες που θα επιλέξουν, καθώς και των Νικητών στο πλαίσιο/εξ’ αφορμής κάρπωσης του Δώρου ανεξαρτήτως υπαιτιότητας αυτών, δεδομένου ότι ο Νικητής δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και έχει πλήρη επίγνωση αποδεχόμενος ότι θα ταξιδέψει και διαμείνει στον τόπο του Ταξιδιού με δική του αποκλειστικά ευθύνη και πάντα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θα θέσει η εταιρεία « thraceyaught». Η  Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για τη διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των Δώρων. Εφόσον διατεθεί το σύνολο των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών της Ενέργειας για παροχή επιπρόσθετων δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία. Μετά τη λήξη της διάρκειας της Ενέργειας και της διανομής των Δώρων, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία πλέον ευθύνη σχετικά με τον Διαγωνισμό. 
 

 9. Ανάκληση Ενέργειας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (μονομερώς και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική τους ευχέρεια) να διακόψει ή να ακυρώσει ή να ματαιώσει ή να αναβάλει το Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, να τροποποιήσει εν γένει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της παράτασης ή συντόμευσης της διάρκειας, της αλλαγής/αντικατάστασης/ τροποποίησης των ιδιοτήτων του Δώρου, διαφοροποίησης τρόπου/διαδικασίας επιλογής του Νικητή, της αλλαγής του χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης του ταξιδιού, της διάρκειας αυτού, μεταβολής του αριθμού των Νικητών κ.ο.κ) οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες / χρήστες/Συμμετέχοντες, μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση www.bodytalk.com. Κάθε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας (στην ως άνω διεύθυνση) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους επισκέπτες/χρήστες/συμμετέχοντες/ Νικητή.
 
 
10. Το σύνολο των παρόντων Όρων Συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας «bodytalk.com». Η Δήλωση Συμμετοχής στο Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι, ο Συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους Όρους αυτούς.
 
 
11. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, τεκμαίρεται αμάχητα ότι οι Συμμετέχοντες έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους συμμετοχής και τυχόν λοιπούς κανόνες και προϋποθέσεις ή αποφάσεις της Διοργανώτριας. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή/και την κάρπωση του Δώρου, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια, στις παραπάνω ιστοσελίδες ή/και θα δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

12. Προσωπικά Δεδομένα.
Η Διοργανώτρια ως Υπεύθυνος επεξεργασίας, στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας και υπό τους ανωτέρω όρους θα προβεί στην επεξεργασία των ακόλουθων προσωπικών δεδομένων των διαγωνιζόμενων: όνομα χρήστη, email, φωτογραφίες που απεικονίζουν τους συμμετέχοντες.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο διενέργειας της Ενέργειας, συλλέγονται και αποθηκεύονται τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν παράσχει οι ίδιοι οι συμμετέχοντες κατά την υποβολή της συμμετοχής τους - προκειμένου να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στην Ενέργεια και να καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, εφόσον είναι νικητές, για την αποστολή των δώρων τους. Στη συνέχεια, και προκειμένου να αποσταλεί το δώρο στους Νικητές/Αναπληρωματικούς, θα ζητηθούν επιπλέον τα εξής προσωπικά δεδομένα των Νικητών/Αναπληρωματικών: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο.

Η νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων είναι η υποχρέωση της Διοργανώτριας προς εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους όρους της Ενέργειας. Διαβίβαση των ανωτέρω δεδομένων εκτός ΕΟΧ δεν λαμβάνει χώρα από τον Διοργανωτή, παρά μόνο από το Instagram στο πλαίσιο της αποθήκευσης των δεδομένων στην πλατφόρμα της Ενέργειας, για τις οποίες το Instagram εφαρμόζει τους μηχανισμούς που αναφέρει στην πολιτική δεδομένων του την οποία οι συμμετέχοντες έχουν αποδεχθεί με την ενεργοποίηση τoυ λογαριασμού τoυς στο Instagram.

Πρόσβαση στα στοιχεία των συμμετεχόντων και των Νικητών έχουν, πέραν της εταιρείας που διατηρεί την πλατφόρμα του Instagram, μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι του ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας (Διαφημιστική εταιρεία, κλπ.) που ενεργούν για λογαριασμό της και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια της Ενέργειας.

Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί η Ενέργεια και για ένα (1) μήνα μετά την ολοκλήρωσή της, ενώ μετά το πέρας του ενός (1) μηνός αυτά θα καταστρέφονται, χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν:
α. πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, 
β. διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, 
γ. διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, 
δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, 
ε. αντίταξη στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, 
στ. φορητότητα των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσουν. Επιπλέον διατηρούν όλα τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων.
Οι ανωτέρω διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχετικά παράπονά τους ως προς την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τους στην αρμόδια Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (www.dpa.gr)
Εάν οι συμμετέχοντες έχουν οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα τους ή εάν επιθυμούν να ασκήσουν κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνήσουν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπ’ όψιν: κας Ουρανίας Παππά

Η παροχή των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων και η επεξεργασία τους, βασιζόμενη στην υποχρέωση της Διοργανώτριας να εκπληρώσει τους όρους της Ενέργειας, αποτελεί αναγκαίο όρο για τη συμμετοχή στην Ενέργεια, ενώ η παροχή των επιπλέον δεδομένων επικοινωνίας των νικητών, αποτελεί αναγκαίο όρο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων του Διοργανωτή, ως προς την αποστολή των δώρων. Επομένως, εάν οι συμμετέχοντες δεν επιθυμούν να τύχουν τα προσωπικά δεδομένα τους της ανωτέρω περιγραφόμενης επεξεργασίας, δεν δύνανται να λάβουν μέρος στην Ενέργεια και εάν οι Νικητές δεν επιθυμούν να παράσχουν τα επιπλέον προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας, δε θα δύνανται να παραλάβουν το δώρο τους. 

Αναλυτική ενημέρωση για την Πολιτική της Bodytalk. σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων παρατίθεται στη διεύθυνση: https://www.bodytalk.com/el/e-shop/prostasia-dedomenon/

13. Αποδοχή των όρων. Με την αποδοχή των όρων κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι είναι άνω των 18 ετών, έχει διαβάσει τους όρους συμμετοχής, τους γνωρίζει, τους αποδέχεται πλήρως και συμφωνεί με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και αποδέχεται ότι το Instagram δεν έχει καμία ευθύνη σε σχέση με την Ενέργεια. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων και συνεπάγεται την συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση ή απαίτηση κατά του Διοργανωτή. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και του Συνεργάτη. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε νικητή πριν από την παραλαβή του δώρου να υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής των όρων της Ενέργειας και αποδοχής του δώρου.


Κάθε διαφορά σχετική με την Ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.

Η Διοργανώτρια
Βdtk