Πατρονίστ || Κεντρικά Γραφεία, Αθήνα

Η εταιρεία μας, από τις πιο δυναμικές στο χώρο της αθλητικής ένδυσης, αναζητά:

 

Πατρονίστ

 

Κύριες Αρμοδιότητες

Η δουλειά σου θα είναι να μετατρέπεις το όραμα των σχεδιαστών σε ρούχα. Η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες και τις επερχόμενες τάσεις της μόδας θα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της δουλειάς σου. Η αποτελεσματική συνεργασία, η ομαδικότητα και η ευελιξία είναι πολύ σημαντικά εμάς.

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Έμπειρη/ο με 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
 • Οι σπουδές σε σχετικό αντικείμενο είναι επιθυμητές.
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση.
 • Ικανότητα οργάνωσης και ευελιξίας.
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

Τύπος απασχόλησης:  Πλήρης


Αποστείλατε το Βιογραφικό σας Σημείωμα χρησιμοποιώντας την φόρμα ή στο 📧: [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εμπιστευτικές και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης εργασίας:

Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
The operation could not be completed.
Συμπληρώστε το Όνομα σας
Συμπληρώστε το Επώνυμο σας
Συμπληρώστε το Τηλέφωνο σας
Επιλέξτε Θέση
Ανεβάστε το Βιογραφικό σας
Ανεβάστε το Βιογραφικό σας
This CV File type is not valis only DOC,DOCX,RTF,PDF,TXT are supported
Συμπληρώστε το Μήνυμα σας

CV Form Consent

Όροι Αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να υποβάλλετε το βιογραφικό σας στην BODYTALK A.E. (εφεξής, η «Εταιρεία»). Με την αποστολή του βιογραφικού σας, μας δίνετε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα στοιχεία σας και, εφόσον κρίνουμε ότι πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις για κάποια θέση που η Εταιρεία επιθυμεί να καλύψει, να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης. Η αποστολή του βιογραφικού σας στην Εταιρεία προϋποθέτει και συνεπάγεται την ρητή αποδοχή των παρακάτω όρων:

ΌΡΟΙ

 1. Με την υποβολή του βιογραφικού σας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για να εκτιμήσουμε τα προσόντα και τις ικανότητές σας και να εξετάσουμε πιθανότητες συνεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με θέμα «ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ». Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τις πιθανότητες συνεργασίας μας.
 2. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο ειδικώς εξουσιοδοτημένα από την Εταιρεία μας πρόσωπα, εργαζόμενοι και συνεργάτες μας.
 3. Όταν υποβάλετε το βιογραφικό σας σε απάντηση αγγελίας που έχει δημοσιεύσει η Εταιρεία για την πλήρωση συγκεκριμένης θέσης, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης. Εάν παρέχετε την συγκατάθεσή σας ή όταν υποβάλλετε οικειοθελώς το βιογραφικό σας στην Εταιρεία, θα διατηρήσουμε το βιογραφικό σας για δύο (2) έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου διατήρησης, η Εταιρεία ενδέχεται να σας ζητήσει να ανανεώσετε τη συγκατάθεσή σας και να διατηρήσει τα στοιχεία σας για ακόμη δύο (2) έτη.
 4. Οι Υποψήφιοι δηλώνουν ότι:
 • Παρέχουν πληροφορίες ακριβείς και αληθείς.
 • Δεν δίδουν πληροφορίες που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.).
 • Δεν παρέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση του τρίτου προσώπου.
 1. Έχετε δικαίωμα:
 • Ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή
 • Διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο
 • Φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή ανάκλησης της συγκατάθεσης σας. Η επεξεργασία των δεδομένων που έγινε πριν την ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγεται.

 

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή ερώτημα αναφορικά με την παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να στείλετε email ή επιστολή στα στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας που αναφέρονται παρακάτω. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιώματά σας, σας συνιστούμε να ζητήσετε τη «Φόρμα Αιτημάτων Υποκειμένων των Δεδομένων» και να την υποβάλλετε στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας.

 

Bodytalk A.E.

Λ. Ειρήνης 36, 177 78 Ταύρος

[email protected]

 

Εάν πιστεύετε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχουν παραβιαστεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στην Αρχή Προστασίας Δικαιωμάτων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

 


 
Σημείωση: Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά